REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ACTIVETIME24.EU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.activetime24.com prowadzony jest przez Magdalenę Kryrowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „ActiveTime24 Magdalena Kryrowicz” z zakładem głównym pod adresem: Staniszów, ul. Słoneczna 3/1, 58-500 Jelenia Góra, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 614 101 59 52, REGON: 362268191
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.activetime24.com
 3. Definicje:
  a) Serwis internetowy – serwis internetowy Administratora dostępny pod adresem www.activetime24.com
  b) Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  c) Polityka prywatności – dokument dostępny na stronie internetowej Serwisu internetowego, określający zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, a jednocześnie będący wypełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego w zgodzie z przepisami dot. ochrony danych osobowych,
  d) Administrator – Magdalena Kryrowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „ActiveTime24 Magdalena Kryrowicz” z zakładem głównym pod adresem: Staniszów, ul. Słoneczna 3/1, 58-500 Jelenia Góra, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 614 101 59 52, REGON: 362268191 ,
  e) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora,
  f) Formularz rejestracji– dostępny w Serwisie internetowym formularz umożliwiający utworzenie Konta,
  g) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o złożonych Rezerwacjach,
  h) Formularz kontaktowy – formularz umożliwiający wysłanie wiadomości do Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego,
  i) Formularz rezerwacji – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
  j) Rezerwacja – oświadczenie woli złożone przez Użytkownika, stanowiące ofertę zawarcia umowy o uczestnictwo w imprezie turystycznej z Administratorem,
  k) Umowa – umowa o której mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o Imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361), zawierana przez Użytkownika z Administratorem za pośrednictwem Serwisu internetowego,
  l) Dowód zakupu – umowa w wysyłana na adres mailowy po dokonaniu rezerwacji oraz dostępna w panelu klienta na stronie,
  m) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Użytkownikom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z Serwisem Internetowym,
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora polegają na:
  a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Serwisie internetowym,
  b) umożliwieniu zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu Internetowego,
  c) prowadzeniu Newslettera.
 5. Przed wypełnieniem Formularza rezerwacji lub Formularza rejestracji, Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
 6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Serwisie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Użytkownika. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Serwisie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Użytkownika na adres e-mail Administratora: kontakt@activetime24.com
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA REZERWACJI

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Serwis internetowy oferuje usługi na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Użytkownik może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Rezerwacji:
  a) Złożenie Rezerwacji poprzez założone wcześniej Konto,
  b) Złożenie Rezerwacji poprzez wypełnienie Formularza rezerwacji dostępnego na stronie Serwisu,
  c) złożenie Rezerwacji drogą mailową,
  d) złożenie Rezerwacji drogą telefoniczną,
 4. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b), c) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 5. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 d) niniejszego paragrafu można składać od poniedziałku do soboty w godzinach 09:00- 18:00
 6. W celu skutecznego złożenia Rezerwacji w sposób, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, Użytkownik proszony jest o wypełnienie Formularza rejestracji i tym samym założenie Konta, a następnie wypełnienie Formularza rezerwacji.
 7. W celu skutecznego złożenia Rezerwacji w sposób, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, Użytkownik proszony jest o wypełnienie dostępnego na stronie Serwisu internetowego Formularza rezerwacji oraz przesłanie go do Serwisu internetowego.
 8. W celu skutecznego złożenia Rezerwacji w sposób, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, Użytkownik proszony jest o przesłanie na adres: kontakt@activetime24.com, wiadomości elektronicznej zawierającej oświadczenie woli o chęci złożenia Rezerwacji. Składając zamówienie Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Umową, OWU oraz załącznikami do Umowy, zamieszczonymi przez Administratora na stronie.
 9. W celu skutecznego złożenia Rezerwacji w sposób, o którym mowa w pkt 3 d) niniejszego paragrafu, Użytkownik proszony jest o kontakt telefoniczny z Administratorem pod numerem tel.: + 48 534 615 615
 10.  Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Rezerwacji wraz ze wszystkimi informacjami i dokumentami (umowa, Ogólne warunki uczestnictwa, oferta i regulamin, karta kwalifikacyjna – w przypadku imprez dla niepełnoletnich) zostanie przesłane Użytkownikowi przez Administratora w formie wiadomości e-mail w ciągu 24 godzin od dokonania przez Użytkownika jednej z czynności określonych w pkt. 6-9.
 11. Umowa zostaje zawarta w momencie:
  a) złożenia przez Użytkownika stosownego oświadczenia woli poprzez wypełnienie
  Formularza rezerwacji i odklikanie właściwych checkboxów (w szczególności dotyczących akceptacji Regulaminu, Umowy, OWU i pozostałych załączników Umowy), kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 30% ceny imprezy
  b) złożenia przez Użytkownika stosownego oświadczenia woli w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 30% ceny imprezy
  c) złożenia przez Użytkownika stosownego oświadczenia woli w formie dokumentowej za pośrednictwem zgłoszenia telefonicznego oraz wpłacenia zaliczki w wysokości 30% ceny imprezy

§ 3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Serwisie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. O całkowitej kwocie Rezerwacji Użytkownik informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Rezerwacji.
 3. Użytkownik, który dokona Rezerwacji, wpłaca zaliczkę w wysokości 30% ceny imprezy poprzez płatność internetową – Przelewy 24.
 4. Użytkownik, który dokona Rezerwacji, w momencie dokonywania dopłaty do 100% ceny imprezy może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
  a) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Administratora,
  b) płatność internetowa – Przelewy24,
 5. Jeżeli Użytkownik nie dokona płatności zaliczki w wymaganym terminie tj. w dniu złożenia przez Użytkownika Rezerwacji – Rezerwacja zostaje automatycznie anulowana dnia następnego.
 6. Jeżeli Użytkownik nie dokona dopłaty do 100% ceny imprezy w wymaganym terminie tj. na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, Administrator wezwie go do dokonania płatności. Nieuiszczenie przez Użytkownika całości wpłaty w terminie wskazanym w wezwaniu, będzie równoznaczne z rezygnacją Użytkownika z udziału w imprezie turystycznej z przyczyn leżących po jego stronie, na warunkach określonych w OWU ActiveTime24

§ 4. REKLAMACJA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Umowa oraz załączone do niej OWU zawiera informacje dotyczące procesu reklamacji. Użytkownik może złożyć reklamację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Reklamacje należy składać na adres e-mail: kontakt@activetime24.com lub na adres ActiveTime24, Staniszów, ul. Słoneczna 3/1, 58-500 Jelenia Góra.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowego Użytkownika składającego reklamację, jak również wskazanie niezgodności oraz żądań Użytkownika w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora w terminach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Przy rozpatrywaniu reklamacji bierze się pod uwagę stopień przyczynienia się Użytkownika do powstania Niezgodności.
 5. Odpowiedzialność Administratora za niezgodność określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy rozdziału 7 Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Użytkownik może odstąpić od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczególne warunki związane z rezygnacją z Umowy, określa OWU ActiveTime24 załączone do Umowy.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator jest Administratorem Danych Osobowych Użytkownika, a podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja zawartej umowy (np. rejestracja Konta lub złożenie Rezerwacji bez rejestracji Konta) lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy. Ponadto Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych w celach marketingowych w zgodzie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Rezerwacje przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823). Użytkownik może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1.07.2020 r.
Menu